W ramach zawartego porozumienia pomiędzy Instytutem Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie a Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie, w dniu 29.01.2019 r. w Kielcach obyło się Seminarium Regionalne realizowane w ramach projektu „Włączanie kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz ograniczenie barier w rozwoju ZSK przez wspieranie interesariuszy systemu na poziomie krajowym i regionalnym” pod nazwą „Zintegrowany System Kwalifikacji – nowe podejście do edukacji, kwalifikacji, rynku pracy oraz narzędzie ułatwiające wybór drogi zawodowej”.


Jednym z punktów seminarium było wystąpienie

Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie pana Jerzego Jabczugi na temat „Szkolnictwo zawodowe w ujęciu przyszłościowym” oraz wystąpienie Powiatowego Koordynatora Punktu Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego pani Małgorzaty Stachury„Doradztwo zawodowe jako drogowskaz w rozwoju edukacyjnym i zawodowym uczniów i dorosłych”. Seminarium skierowane było szczególnie do doradców zawodowych województwa świętokrzyskiego. Partnerami tego wydarzenia byli: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, Kielecki Park Technologiczny, CKP Staszów, PUP w Skarżysku – Kamiennej.

Jerzy Jabczuga
dyrektor
Centrum Kształcenia Praktycznego
w Staszowie